Vedeli ste, že...

...ELSPAC je prvá štúdia, ktorá sleduje vývoj detí od tehotenstva cez celé obdobie detstva a dospievania až do dospelosti;

...štúdia zahrňuje do výskumu rovnocenne matku aj otca, ich osobnosť, chovanie, postoje a zdravotný stav;

...všetky získané dáta sú prísne dôverné a nie sú nikdy poskytnuté jednotlivcom ani žiadnym inštitúciám;

...dáta sú publikované v takej forme, aby jednotlivci ani rodiny nemohli byť identifikovaní;

...pilotná fáza štúdie ELSPAC prebiehala okrem Slovenska, Českej republiky, Veľkej Británie, ostrova Man, Ruska a Ukrajiny taktiež v Chorvátsku, Estónsku, Grécku a v Španielsku;

...v medzinárodnom meradle bolo takto celkovo sledovaných cca 40 000 detí;

...najväčšou a najúspornejšou štúdiou je štúdia prebiehajúca vo Veľkej Británii pod vlastným označením ALSPAC;

...v Slovenskej republike bolo zozbieraných viac ako 55 000 dotazníkov;

...medzinárodnou koordinátorkou štúdie ELSPAC bola od jej počiatku profesorka Jean Golding z Univerzity v Bristole, UK, a od roku 2007 doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc., z Masarykovej univerzity.