O štúdii ELSPAC

Európska longitudinálna štúdia tehotenstva a detstva ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) je prospektívna longitudinálna štúdia iniciovaná v 80. rokoch 20. storočia Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v šiestich európskych krajinách. V Slovenskej republike sa táto štúdia zaoberala 3 100 deťmi narodenými v Bratislavskom kraji od tehotenstva matky do dospelosti detí.

Od detí narodených v rokoch 1993 až 1995 sa získavali dáta umožňujúce hlbšie poznanie vplyvov biologických, psychologických, sociálnych, ekonomických a environmentálnych faktorov vrátane ich kombinácií na zdravie detí a adolescentov. Výsledky tejto štúdie prispievajú k zlepšovaniu preventívnej starostlivosti a ďalšiemu zvyšovaniu kvality života populácie.

Štúdiu finančne podporil Národný program podpory zdravia Ministerstva zdravotníctva SR. Poďakovanie za podporu ďalej patrí kancelárii WHO v SR a najmä realizačným tímom sesterských štúdií ELSPAC na Masarykovej Univerzite v Brne, Česká republika a ALSPAC na Univerzite v Bristole, Veľká Británia.

Realizačný a výskumný tím štúdie ELSPAC v Slovenskej republike viedla viac ako 20 rokov PhMr. Ida Válkyová na Ústave preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave. V roku 2010 prevzala Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU) v Bratislave riadenie štúdie v etape analýzy a interpretácie dát. V súčasnosti štúdiu ELSPAC vedie na Fakulte verejného zdravotníctva SZU prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH.