Profil štúdie

Kedy?

1992–1993   pilotný projekt s malým počtom účastníkov
1993–2013   zber dát
2013–doteraz    analýza a interpretácia dát

Kto?

1992–1993   bol národným koordinátorom štúdie doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
1992–1993   viedla štúdiu MUDr. Marcela Bárová
1993–2010   viedla štúdiu PhMr. Ida Válkyová
2010–doteraz   koordinuje štúdiu Prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH

Kde?

1992–2001   Ústav preventívnej a klinickej medicíny (ÚPKM)
2001–2005   Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR)
2005–doteraz         Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity (FVZ SZU)

Ako?

Zber informácií štúdie ELSPAC prebiehal predovšetkým formou dotazníkových prieskumov, priamych vyšetrení v ambulancii ÚPKM a na pracoviskách ÚPKM a SZU v Bratislave.